بار رسیده به دست اقای نادری از کرمان

بار رسیده به دست اقای خدادادپور شهرستان ورزقان